1. cikk Fogalom meghatározások

1.1 „Feltételek”: a jelen Általános Üzleti és Szállítási Feltételek.

1.2 „Eladó”: KOPOS ELEKTRO Kft., cégjegyzékszám: 13-19-175935, székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25.

1.3 „Vevő”: természetes vagy jogi személy, aki Eladóval adásvételi szerződést köt.

1.4 „Adásvételi szerződés”: Vevő és Eladó között létrejött olyan megállapodás, amelyben a Vevő által a Szállítási keretszerződés alapján leadott megrendelést Eladó visszaigazolja, melynek értelmében Eladó árut ad el, mely árut Vevő megvásárol és Eladó Vevőnek leszállít, a jelen Feltételekben foglaltaknak megfelelően.

1.5 „Írásos” a jelen Feltételek értelmezésében: levélben, illetve e-mailen megírt.

 

2. cikk A Feltételek alkalmazása

2.1 A jelen Feltételek alkalmazandók Vevőnek Eladónál történő valamennyi megrendelésére, Eladó által adott valamennyi árajánlatra és ajánlatra, Vevő megrendeléseinek Eladó általi elfogadására, tudomásul vételére és visszaigazolására és valamennyi Adásvételi szerződésre, és ezeknek mellékleteire, kivéve és amely mértékig Eladó kifejezett írásos hozzájárulását adja az ettől való eltéréshez.

2.2 Amennyiben Vevő ajánlatában vagy ajánlat elfogadásában olyan üzleti, adásvételi feltételekre hivatkozik, melyek ellentétesek a jelen Feltételekkel, az Adásvételi szerződés olyan mértékig jön létre, hogy ne sértse a jelen Feltételeket. Ugyanakkor az Adásvételi szerződés nem jön létre, ha létrejöttét Eladó kizárja.

 

3. cikk Adásvételi szerződés létrejötte

Adásvételi szerződés csak a Vevő által Eladónak megküldött írásos megrendelés kézhez vétele és Eladó írásos visszaigazolása után jön létre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

3.1 Vevő írásos megrendelést küld Eladónak, melyben vagy az Eladó legfrissebb katalógusa szerinti termékkínálat vagy Eladó írásos ajánlata alapján pontosan megnevezi a rendelni kívánt árut. A megrendelésnek tartalmaznia kell konkrétan:

 1. a megrendelt áru meghatározását (mennyiség és műszaki adatok - katalógus szerinti név, típusszám vagy EAN, csomagolás);
 2. az árat;
 3. a megrendelt áru leszállításának idejét;
 4. a szállítási címet;
 5. Vevő adatait (pl. cégjegyzékszám). Az első megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelés aláírásakor hatályos cégkivonatot és a szerződés aláírására jogosult személy aláírás mintáját vagy aláírási címpéldányát. Vevő köteles haladéktalanul köteles értesíteni Eladót minden, a fenti dokumentumokban szereplő adatokban bekövetkezett változásról.
   

3.2 Amennyiben Eladó elfogadja a rendelést, azt haladéktalanul, de nem később mint a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül Vevő részére visszaigazolja. Az Adásvételi szerződés akkor lép hatályba, mikor Eladó a megrendelésnek a jelen feltételek 3.1 pontjában meghatározott adatai alapján visszaigazolja a megrendelt árut Vevőnek.

3.3 Adásvételi szerződés az alábbi módokon is létrejöhet:

 1. Vevő és Eladó között létrejött, a 3.1 pontban meghatározott adatokat tartalmazó aláírt megállapodás szerinti áru leszállítása;
 2. áru feladása és számla kiállítása Vevő részére.

3.4 Az Adásvételi szerződés hatályon kívül helyez minden, az adott megrendelésre vonatkozó korábbi megállapodást és szerződést és azok helyébe lép;

3.5 A szállítás minden esetben a jelen Feltételeknek megfelelően történik.

3.6 Eladó kötelezettsége, hogy a megjelölt katalógusáron, illetve egyedi megállapodás alapján fennálló kedvezményes áron árut szállítson a készleteknek, illetve Eladó teljesítésre való képességének megfelelően.

3.7 Vevő kötelezettsége, hogy az Árut átvegye, és a számlában megjelölt időpontban a fizetési kötelezettségét teljesítse.

 

4. cikk Árkalkuláció, fizetési feltételek, teljesítési határidő

4.1 Ha az Adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, az abban megállapított vételárat a számlában meghatározott időpontban kell teljesíteni

4.2 Annak igazolására, hogy az árut Eladó Vevőnek leszállította, szállítólevelet vagy más, ehhez hasonló dokumentumot kell kiállítani, melyben Vevő vagy Vevő nevében a fuvarozó (adott esetben) megerősíti, hogy az áru leszállítása Eladótól Vevőhöz megtörtént.

4.3 A vételárat az adóügyi bizonylaton (számlán) szereplő határidő napján vagy azt megelőzően kell megfizetni az ott megadott fizetési módon és pénznemben, hacsak a vonatkozó Adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. A fizetés Eladó bankszámlájára történik, vagy készpénzben Eladónak a székhelyén található pénztárában, munkanapokon normál munkaidőben.

4.4 A számlának minden tekintetben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Vevőnek jogában áll bármely a számlán szereplő hibás vagy hiányos adattal kapcsolatban kifogással élni, oly módon, hogy a számlát a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül visszaküldi, a hiányzó vagy hibás adatok megadásával. Az esetleges hibás vagy hiányos adatok nincsenek hatással a vonatkozó Adásvételi szerződésben foglalt feltételekre. Eladó minden esetben papíralapú számlát bocsájt ki.

4.5 Szerződő felek más fizetési feltételekben is megállapodhatnak, pl. előlegfizetés, előre történő fizetés, vagy árengedmény lejárat előtti fizetés esetére. Bármely ilyen, egyedi megállapodásban rögzített fizetési feltételek szerinti fizetés késedelmes teljesítése az Adásvételi szerződés súlyos megszegésének minősül. Amennyiben a vételár megfizetésére vonatkozóan részletfizetésről történik megállapodás, egy vagy több részlet késedelmes megfizetése Vevő részéről a teljes vételár azonnali megfizetésének kötelezettségét eredményezi. Amennyiben a lejárat előtti fizetés esetére felek árengedményben állapodtak meg, a kialkudott vételáron az árengedmény csak akkor érvényesíthető, ha Vevő minden korábbi fizetési kötelezettségének azok lejárata előtt eleget tett és a fizetési megbízásokat teljesítette.

4.6 Amennyiben Vevő a vételár egy részét vagy egészét esedékességéig nem fizeti meg, vagy bármely, az Adásvételi szerződésből származó kötelezettségének nem tesz eleget, Eladó jogosult a vonatkozó Adásvételi szerződésből és bármely más Adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy teljesen leállítani vagy felfüggeszteni (nevezetesen a megvásárolt áru leszállítására vonatkozó kötelezettségét), vagy az Adásvételi szerződést felbontani illetve attól elállni, Eladó továbbá jogosult kártérítési igénnyel élni Vevő felé a megállapodás szerinti áru szállításával, közvetítésével, gyártásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségének és valamennyi kapcsolódó költségének összegéig, valamint az elmaradt haszon értékéig.

4.7 Eladó jogosult Vevő által fizetett bármely összeget egyoldalúan Eladó bármely igényének kielégítésére fordítani - Vevő fennálló kötelezettségei körében.

4.8 A fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha Eladónak a vonatkozó számlákon feltüntetett számlájára a teljes összeg esedékességkor megérkezik, vagy ha az esedékes összegek teljes egészében készpénzben kerülnek megfizetésre a 4.3 pontban leírtak szerint.

4.9 Ha a vonatkozó Adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, a megállapodás szerinti vételár nem tartalmazza a csomagolást, a visszaváltható tárolókat, raklapokat, kalodákat, a szállítás során az árunál használt biztonsági rögzítőket és a szállítás költségét.

4.10 A vételár megfizetésével összefüggő banki költségek Vevőt terhelik.

4.11 Eladó írásos beleegyezése nélkül Vevő nem jogosult Eladó Vevő felé fennálló tartozását Vevő Eladó felé fennálló tartozásába beszámítani. Ha bármely ilyen összeg Eladó előzetes írásos hozzájárulása nélkül beszámításra kerül, Eladó jogosult 500.000 Ft összegű kötbér érvényesítésére minden egyes beszámításért, Eladó kártérítésre vonatkozó egyéb jogainak sérelme nélkül.

4.12 Eladónak a vonatkozó Adásvételi szerződésből fakadó bármely kötelezettségének (feltételezett) nemteljesítése esetén Vevőnek nem áll jogában kifizetéseket visszatartani és/vagy csökkenteni a vételárat.

4.13 Ha Vevő a vonatkozó Adásvételi szerződés egyértelmű megjelölése (a fizetésre vonatkozó változó beazonosítás feltüntetése) nélkül fizet, Eladó szabadon dönthet az összeg felhasználásáról.

4.14 Eladónak a mennyiségre, árra, méretekre és/vagy súlyra vonatkozó nyilatkozatát azok vonatkozásában meggyőző bizonyítéknak kell tekinteni.

4.15 Ha Vevő bármely összeg teljes megfizetését annak esedékességekor elmulasztja, Eladó késedelmi kamat felszámítására jogosult, ennek mértéke az esedékes de meg nem fizetett összeg 0,05%-a minden olyan nap után, amelyen nem történik meg a fizetés. A késedelmi kamaton túl Eladó jogosult kártérítési igénnyel fellépni Eladónak a késedelmes fizetéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségének összegéig, ideértve a beszedés költségeit is érvényesíteni.

4.16 A fizetés esedékességi időpontjaira vonatkozó megállapodástól függetlenül Eladó által Vevő részére a vonatkozó Adásvételi szerződés értelmében kiállított számlák teljes összege esedékessé és azonnal megfizetendővé válik, ha Vevő bármely összeg megfizetését annak esedékességekor elmulasztja, vagy ha Eladó tudomására jutnak olyan körülmények, melyek súlyosan és károsan befolyásolják Vevő képességét, hogy bármely Adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesítse. Ilyen esetben Eladónak jogában áll bármely Adásvételi szerződés vonatkozásában folyamatban levő és új rendelésekkel kapcsolatban előzetes fizetést kérni, vagy Vevővel fennálló Adásvételi szerződéseit egyoldalú elálló nyilatkozatával felbontani, és Vevővel szemben kártérítési igénnyel fellépni.

4.17 Ha Vevő vállalja, hogy maga gondoskodik az áru szállításáról, akkor azt Eladó értesítésének kézhezvételétől számított 10 napon belül meg kell tennie. Ha Vevő 10 napon belül nem szállítja el az árut, Eladónak jogában áll:

 1. az árut Vevő költségére és kockázatviselése mellett elküldeni,
 2. az árut Vevő költségére és kockázatviselése mellett Eladó raktárában vagy bármely harmadik fél raktárában tárolni. Az áru tárolása esetén Eladó jogosult Vevőnek a szükséges tárolás költségeit felszámolni, melyet Eladó állapít meg.

4.18 Vevő részéről bármely további, Eladó által jóváhagyott kérés az áru cseréjére vonatkozóan arányosan meghosszabbítja a megállapodásban foglalt szállítási határidőt annyi idővel, amennyire Eladónak az áru cseréjéhez szüksége van. Eladónak jogában áll a cserével kapcsolatos költségeket felszámítani.

 

5. cikk Szállítás

5.1 Az áru elvesztésének vagy sérülésének kockázata akkor száll át Vevőre, mikor az első fuvarozó részére átadásra kerül.

5.2 Az áru leszállítottnak tekintendő, amikor azt Vevő átadás-átvételi elismervény vagy a Vevő által aláírt számla, illetve szállítólevél alapján átveszi.

5.3 Késedelmes szállítás esetén, illetve ha az áru nem kerül leszállításra, az ebből fakadó károkért Eladó nem felel.

5.4 Eladó nem felel semmilyen közvetett kárért, ideértve a következőket: esetleges jövőbeni haszon elmaradása, szerződés elvesztése, megállapodás elvesztése, jövőbeni megállapodások elvesztése, termelési veszteség, együttműködés elvesztése, imázsvesztés vagy imázsromlás, bevételkiesés, elmaradt haszon, tőkeköltségek, a termelés vagy működés zavarával kapcsolatban felmerült költségek stb.

5.5 Eladó nem vállal felelősséget a COVID-19 (koronavírus) okozta egészségügyi veszélyhelyzet esetén kormányzati vagy egyéb más intézmény által kijelölt karantén és/vagy egyéb korlátozás bevezetése miatt bekövetkező késedelem miatt. Az ezen okokból bekövetkezendő késedelem nem minősül szerződésszegésnek, emiatt Vevő nem élhet semmilyen kártérítési igénnyel, amely normál helyzetben megilletné őt.

5.6 Az eladó nem vállal felelősséget a cső külső falának (KOPOFLEX, KOPODUR, KOPODREN) felületének mechanikai károsodásáért (jelek, bemélyedések, karcolások, bordák deformációja), amelyeket a gyártási technológia vagy a szállítás okozott, és amelyek nem befolyásolják a áruk funkcionalitását.

5.7 Eladó nem felelős azért, hogy Vevő milyen termékeket választ végfelhasználásra, és Eladónak nincs felelőssége Vevő felé a termékek nem megfelelő használatából fakadó károk vonatkozásában.

 

6. cikk VIS MAIOR

6.1 Eladó nem felel a teljesítés semmilyen hibájáért vagy késedelméért amennyiben:
(i) a hiba vagy késedelem az áru előállításnak folyamatában bekövetkező zavarból fakad; ez ugyanakkor nem vonatkozik a súlyos gondatlanság vagy szándékosság eseteire; vagy
(ii) a hiba vagy késedelem vis maior eredménye, annak az alábbi módon vagy törvényben meghatározott értelmében.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Áru előállításával kapcsolatosan bármi késedelemről vagy hibáról tudomást szerez, arról haladéktalanul értesíti a Vevőt.

A fenti hiba bekövetkezésekor a Szerződés vonatkozó részének vagy részeinek teljesítése a hiba fennállásig felfüggesztésre kerül, és Eladó Vevőnek ebből fakadó semmilyen káráért nem felel.

A „Vis maior” olyan, az Eladó ésszerű ellenőrzésén kívül álló körülményeket és eseményeket jelent és foglal magába - függetlenül attól, hogy ezek szerződéskötéskor előre láthatók-e - melyek eredményeképpen Eladótól ésszerűen nem várható el kötelezettségeinek teljesítése, ideértve Eladó beszállítójának vis maior eseményét és/vagy nemteljesítését, ideértve, de nem kizárólag: háború, háborús fenyegetés, felkelés, szabotázs, tűz, vihar, áradás, robbanás, természeti katasztrófa, kormányzati rendelkezések vagy európai uniós korlátozások, sztrájk, Eladó vagy alvállalkozói üzemének vagy gyártósorának teljes vagy részleges elpusztulása, alvállalkozók teljesítése, vámelőírások módosítása, import és export kvóták módosítása, export- vagy importtilalom vagy bármely más ok. Abban az esetben, ha a vis maior három (3) egymást követő hónapban fennáll (vagy Eladó ésszerűen arra számít, hogy a késedelem három (3) egymást követő hónapig fenn fog állni), Eladónak jogában áll a szerződés bármely részétől vagy egészétől elállni, anélkül, hogy Vevő felé felelőssége keletkezne.

 

7. cikk Tulajdonjog fenntartása

7.1 Vevőnek leszállított áru Eladó tulajdonában marad a felek közötti üzleti kapcsolatban felmerült valamennyi követelés teljes összegének megfizetéséig, ideértve bármely jövőbeni követelést. A tulajdonjog ilyen módon való fenntartása kiterjed a csere útján leszállított árura is.

7.2 Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru feldolgozásra kerül vagy az ilyen árut nem Eladó tulajdonában levő termékekkel vegyítik vagy összeépítik, Eladó az új termék társtulajdonosává válik olyan arányban, ahogyan a tulajdonjog-fenntartás alá első áru ÁFÁ-val növelt értéke aránylik a feldolgozott vagy összeépített termékek értékéhez a feldolgozás vagy összeépítés idején. Vevő a terméket Eladó számára ingyenesen tárolja.

7.3 További értesítésig Vevő jogosult a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut szokványos üzletmenete keretében értékesíteni. Erre az esetre Vevő ezennel a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru továbbértékesítéséből származó követeléseit (az ÁFÁ-val növelt továbbértékesítési ár) átruházza Eladóra, ideértve a kapcsolódó váltóköveteléseket és minden járulékos követelést. Amennyiben Vevő a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut más, nem Eladó tulajdonát képező áruval együtt egy összegért értékesíti, az átruházás csak arra az összegre vonatkozik, amelyet Eladó Vevőnek az értékesített tulajdonjog-fenntartás alá eső áruért felszámított.

7.4 További értesítésig Vevő jogosult az Eladóra átruházott követelések behajtására. Az ilyen követelések átruházása vagy elzálogosítása csak Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben Vevő nem tesz eleget fizetési vagy a tulajdonjog fenntartással kapcsolatos kötelezettségeinek, Vevő köteles Eladó kérésére az adósokat írásban értesíteni az átruházásról, köteles megadni Eladónak minden információt, köteles benyújtani és megküldeni Eladónak a dokumentumokat és átruházni a váltókat. Ha szükséges, Vevőnek az Eladó részére hozzáférést kell biztosítani a releváns dokumentumokhoz.

7.5 A 7.4 szakasz 3. mondatában leírt körülmények bekövetkeztekor Vevő köteles Eladó részére hozzáférést biztosítani a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru még Vevő birtokában levő részéhez, és az áruról Eladónak pontos listát küldeni. Vevő köteles ezt az árut más áruktól elkülöníteni, és Eladó részére Eladó szerződéstől való elállása után visszajuttatni.

7.6 Vevő köteles azonnal írásban értesíteni Eladót, ha bármely harmadik fél a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut lefoglalja vagy az Eladóra átruházott követeléseket megszerzi, és minden lehetséges segítséget köteles megadni Eladónak a beavatkozáshoz.

7.7 A fent említett, a tulajdonjog fenntartással kapcsolatos bármely jogok érvényesítésében való együttműködés kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó költségeket, valamint az áru karbantartásával és tárolásával kapcsolatos intézkedések költségeit Vevő viseli.

7.8 Vevő felel Eladó felé a tulajdonjog fenntartással érintett áruban bekövetkezett bármelykárért.

 

8. cikk Hibás áruk és panaszok

8.1 Vevő jogosult a hibás teljesítéssel kapcsolatosan bármely követelésének érvényesítésére az általánosan kötelező érvényű szabályozások előírásainak megfelelően.

Az áru látható minőségi hibáival kapcsolatos panaszokat (pl. csatornák, öntvények sérült formája, nem megfelelő alakú áru, szennyeződés) Vevő köteles az árunak az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási címre történő leszállítását követő 3 munkanapon belül bejelenteni. Amennyiben a látható hiba az áru mennyiségi hiányosságát jelenti, ezt a szállítólevélen azonnal jelezni kell, és indokolatlan késedelem nélkül át kell adni Eladónak. Az áru rejtett minőségi hibáival kapcsolatos panaszokat Vevő köteles azok tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az árunak az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási címre történő leszállítását követő 6 hónapon belül bejelenteni.

8.2 Vevő panaszát írásos formában köteles Eladónak bejelenteni. Az írásos panasznak tartalmaznia kell a termék azonosító adatait:

 1. termék megnevezése
 2. adásvételi szerződés/rendelés száma
 3. szállítólevél vagy számla száma és kiállítási dátuma, vagy a számla másolata
 4. hiba leírása
 5. amennyiben lehetséges, mellékelt minta a panasz tárgyát képező hibával
 6. a panasz rendezésére tett javaslat - a kár becsült összege
 7. alkalmas időpont, amikor Eladó felkeresheti Vevőt a kifogásolt termék megvizsgálása céljából

Ha az áru az Eladó által szervezett szállítás folyamán sérült meg, Vevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. Kárjegyzőkönyv az előzetesen becsült kárösszeggel

8.3 A kifogásolt árut eredeti, változatlan állapotban, a többi árutól elkülönítve kell tárolni és óvni kell az állapotromlástól. Amíg a panaszt Eladó nem rendezi, az árut nem szabad felhasználni, értékesíteni, feldolgozni, megváltoztatni, vagy bármilyen módon módosítani. Ha a kifogásolt áruk vagy azok egy része harmadik félre kerül átruházásra bármikor azt követően, hogy Eladót értesítették az áru hibájával kapcsolatos panaszról, Vevőnek minden a hibával kapcsolatos kártérítési jogosultsága automatikusan megszűnik.

8.4 Vevőnek kötelessége lehetővé tenni Eladó számára, hogy a panasz rendezése érdekében a hibás árut megvizsgálja.

8.5 A panasz nem ismerhető el ha a hibás áru tárolása nem megfelelő, és az áru a nem megfelelő tárolás és kezelés következtében károsodik. Tároláshoz be kell tartani a műszaki feltételeket és a Tárolási Specifikáció c. dokumentumban meghatározott követelményeket.

8.6 Hibás áru esetén Vevőnek kötelessége minden olyan intézkedést megtenni, mellyel elháríthatja vagy mérsékelheti a kárt.

8.7 Eladó nem felel a minőségi garancia alá eső hibákért ha ezen hibákat külső események okozták, nem pedig Eladó az áru károsodása kockázatának átszállása után.

8.8 Hibás áruval kapcsolatos panaszok keretén belül Vevő jogosult:

 1. követelni a hibáknak a hibás áru helyettesítésére szolgáló helyettesítő áru szállításával vagy a hiányzó áru leszállításával történő javítását, vagy
 2. követelni a hibák javítását az áru javításával, amennyiben a hibák javíthatók, vagy
 3. követelni a vételár ésszerű csökkentését.

8.9 A fenti rendelkezésben felsorolt jogosultságok közül Vevőnek csak akkor áll jogában választani, ha választásáról Eladót egy a hibákra vonatkozó, időben elküldött panaszlevélben értesíti. Eladó hozzájárulása nélkül Vevő nem jogosult a gyakorolt jogosultságot módosítani. Amennyiben az derül ki, hogy az áru hibája nem javítható vagy a javítás ésszerűtlen költségekkel járna, Vevő követelheti helyettesítő árutermék szállítását, ha ezt Eladótól kapott ilyen értelmű tájékoztatás után Eladótól indokolatlan késedelem nélkül kéri. Ha Eladó az áru hibáját további ésszerű határidőn belül nem javítja ki, vagy ha a határidő lejárta előtt értesíti Vevőt, hogy a hibákat nem fogja kijavítani, Vevő követelheti a hibás áru hibátlan árura való cseréjét vagy a vételár csökkentését.

8.10 Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Eladót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

9. cikk Egyéb rendelkezések

9.1 A részleges szállítás elfogadható.

9.2 Amennyiben olyan esemény következik be, melyre az Adásvételi szerződés megkötésekor nem lehetett számítani, és amely akadályozza Eladót a szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésében, Eladó jogosult az akadály fennállásának idejére felfüggeszteni a teljesítést.

9.3 A felelősséget kizáró körülményekkel járó esetekben Eladó jogosult elállni a szerződéstől és ekkor Vevő nem jogosult kártérítésre.

9.4 A visszaváltható tárolókat, raklapokat, kalodákat Eladó csak sérülésmentes állapotban fogadja el visszavásárlásra. Eladó nem köteles sérült tárolókat visszavenni. Vevő az áru leszállítását követő 6 hónapon belül jogosult a tárolókat visszaküldeni, a 6 hónap letelte után Eladó nem köteles a tárolókat visszavenni. Eladó a visszaküldött, sérülésmentes tárolókról adóügyi bizonylatot állít ki. Ha a visszaváltható tárolókat Vevő elveszti, azokat úgy kell tekinteni, hogy nem kerültek visszaküldésre. A visszaváltható tárolók eladási és visszavételi díjszabása az eladó mindenkor hatályos árlistájában található.

9.5 Ha jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szerződő felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, mely a legjobban tükrözi az érvénytelenné vált rendelkezés mögötti gazdasági szándékot.

9.6 Eladó írásos engedélye nélkül Vevő jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át harmadik személyre.

9.7 Felek minden az Adásvételi szerződésben szereplő adatot és az adásvételi szerződéssel kapcsolatban megszerzett információt és dokumentumot bizalmasan kezelnek.

9.8 A jelen Feltételek által érintett szerződéses kapcsolatokra nézve a magyar törvények az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései; a vitás kérdéseket magyar nyelven, Magyarországon, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kell rendezni.

9.9 A szerződéses viszony szabályozásakor, illetve a kölcsönös szolgáltatások teljesítésekor szerződő felek kötelesek elkerülni mindent, ami jogvitához vezethet.

9.10 Felek kötelesek a másik felet indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni a működési engedélyben, Cégnyilvántartásban, vagy bármely más nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról, illetve felszámolási vagy csődeljárás megindulásáról.

9.11 Minden szállítás a jelen Feltételeknek megfelelően történik, mely Feltételek Felek eltérő megállapodása hiányában az adásvételi, általános vagy egyéb, nem meghatározott szerződéseknek szerves részét képezik.

9.12 Eltérő megállapodás hiányában Felek között minden kommunikáció magyar nyelven folyik.